TLAČ • REKLAMA • GRAFIKA

Úspešní žiadatelia o NFP

Inovácia výroby môže začať – začíname realizovať projekt v rámci OP KaHR!

Spoločnosť STIKEN, s.r.o. ukončila realizáciu projektu s názvom Technologická inovácia polygrafickej výroby pre STIKEN, s.r.o. v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

V rámci realizácie projektu prebehli aktivity:
- Obstaranie - Farebný digitálny tlačový systém pre vysokú produkciu malonákladových zákaziek
- Podporné aktivity
- Riadenie projektu
- Publicita a informovanosť

Hlavný cieľ projektu:
Z výšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu prostredníctvom zavedenia inovatívnej polygrafickej technológie do výroby.

Špecifické ciele (výsledky projektu):
- Zvýšenie kapacity a efektívnosti výroby.
- Zvýšenie kvality výroby.
- Tvorba nových pracovných miest.

Dátum začiatku realizácie projektu: 12/2014
Dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2015

Schválená výška NFP na projektu: 144 900,00 Eur
Celkové oprávnené výdavky projektu: 241 500,00 Eur

Miesto realizácie projektu:
STIKEN, s.r.o. , Mostná 13, Nitra
Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.mhsr.sk
Internetová stránka Operačného programu: www.opkahr.sk
Fond EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja